Interpelacje

Lista złożonych przeze mnie interpelacji:
 
1. w sprawie sytuacji w środowisku medycznym spowodowanej decyzją Ministra Zdrowia gwarantującą wzrost wynagrodzenia tylko jednej grupy zawodowej - pielęgniarek i położnych 290
2. w sprawie ekspertów pracujących dla Ministra Zdrowia 320
3. w sprawie zasadności funkcjonowania prokuratury wojskowej 406
4. w sprawie osób posiadających gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się w granicach administracyjnych miasta do 5 tys. mieszkańców - w związku z podatkiem dochodowym 408
5. w sprawie II stopnia wodnego wraz z elektrownią wodną na Wiśle oraz w kwestii stepowienia Kujaw 431
6. w sprawie Zakładu Radioterapii we Włocławku 474
7. w sprawie drogi ekspresowej S10 568
8. w sprawie Krajowego Programu Kolejowego 569
9. w sprawie rozbudowy węzła autostradowego w Czerniewicach 602
10. w sprawie sytuacji finansowej PGL Lasy Państwowe 657
11. w sprawie repatriantów 684
12. w sprawie miejsca stałej dyslokacji Jednostki Wojskowej nr 3741 733
13. w sprawie alienacji rodzicielskiej w kontekście Konwencji o Prawach Dziecka 805
14. w sprawie podpisania przez Polskę konwencji AGN 889
15. w sprawie rezerw polskiego złota 913
16. w sprawie gospodarności wydatkowania finansów publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jakości lecznictwa onkologicznego w kontekście koncepcji powstania śląskiego instytutu onkologii w Gliwicach 1104
17. w sprawie nałożonych na mieszkańców konsekwencji finansowych związanych z wymianą dokumentów, spowodowaną nadaniem nazw ulic 1290
18. w sprawie sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 1642
19. w sprawie upadłości Zakładu Przemysłu Rolnego w Linowie i braku uregulowania zobowiązań wobec rolników 1778
20. w sprawie Wojskowego Telefonu Zaufania oraz Wojskowej Internetowej Skrzynki Zaufania 1942
21. w sprawie wydzierżawienia domen przez NASK 2192
22. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej 2193
23. w sprawie sytuacji właścicieli lasów ochronnych i terenów prawnie chronionych w dużych miastach 2261
24. w sprawie funkcjonowania Polskiego Czerwonego Krzyża 2352
25. w sprawie planu rozwoju portów lotniczych 2521
26. w sprawie sortów mundurowych 2522
27. w sprawie zmian w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 2608
28. w sprawie problemów komunikacyjnych spowodowanych likwidacją połączeń dalekobieżnych relacji Warszawa - Szczecinek - Kołobrzeg, z uwzględnieniem powiatów: brodnickiego i grudziądzkiego 2668
29. w sprawie "mleka przerzutowego" 3256
30. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 3257
31. w sprawie ujawnienia części negocjowanej umowy o wolnym handlu między UE, a USA (TTIP) 3295
32. w sprawie przyjęcia przez Polskę nowego prawa kosmicznego 3297
33. w sprawie planów powołania Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego 3334
34. w sprawie tajnych umów dotyczących utrzymania płatnych autostrad 3352
35. w sprawie odebrania studentom, uczniom, doktorantom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym (z dniem 1 stycznia 2017 r.) ulg na przejazdy dalekobieżne PKS, pociągi EIC oraz Pendolino 3399
36. w sprawie uprawnień chorobowych żołnierzy kontraktowych 3414
37. w sprawie prawa budowlanego dotyczącego domków holenderskich 3659
38. w sprawie dyskryminacji żołnierzy szeregowych przy naborze do szkół oficerskich 3892
39. w sprawie zagrożenia chemicznego przy polskim wybrzeżu 4014
40. w sprawie spółek Skarbu Państwa 4110
41. w sprawie wsparcia dla gminy i miasta Proszowice w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do odpowiedniej jakości wody pitnej, w kontekście Światowych Dni Młodzieży 4199
42. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas "Przystanku Woodstock" w Kostrzynie nad Odrą 4302
43. w sprawie zaniedbań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 4303
44. w sprawie prowizji nałożonej na spółki z grupy PGZ SA 4402
45. w sprawie stosowania procedur przetargowych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa 4403
46. w sprawie Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie 4573
47. w sprawie zwolnień w spółce Exalo Drilling SA oraz sytuacji w przemyśle naftowym i wydobywczym 4592
48. w sprawie nieuregulowanego statusu rolkarzy i braku infrastruktury rolkarskiej w Polsce 4704
49. w sprawie "Porozumienia w sprawie handlu usługami" (TiSA) dotyczącego liberalizacji handlu usługami, która obejmuje członków Światowej Organizacji Handlu, w tym Unii Europejskiej 4725
50. w sprawie stabilności dostaw energii elektrycznej do instytucji publicznych, zakładów przemysłowych i gospodarstw domowych przy zwiększonym na nią popycie 4726
51. w sprawie negocjacji i konsekwencji przyjęcia "Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą" CETA 4727
52. w sprawie stanu i form zatrudnienia oraz wynagrodzeń w specjalnych strefach ekonomicznych 4865
53. w sprawie rozszerzenia możliwości użytkowania systemu viaTOLL na autostradach 4899
54. w sprawie rozszerzenia systemu opłat i monitoringu ruchu viaTOLL 4900
55. w sprawie rozszerzenia systemu opłat i monitoringu ruchu viaTOLL 4901
56. w sprawie planowanego przyjęcia przez Polskę imigrantów w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej 4906
57. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej 4955
58. w sprawie zwiększenia świadomości rodziców wyjeżdżających z Polski razem z dziećmi 5108
59. w sprawie uprawnień kombatanckich dla żołnierzy Armii Krajowej mieszkających w Kanadzie 5278
60. w sprawie przyszłości funkcjonowania organizacyjnego i pracy wydobywczej KWK "Sośnica" - samodzielnej kopalni węgla kamiennego wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 5302
61. w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską 5445
62. w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską 5446
63. w sprawie planów poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 405, 406 i 407 znajdujących się na Lubelszczyźnie 5529
64. w sprawie ustanowienia obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 5530
65. w sprawie sytuacji pracowników mediów państwowych 5535
66. w sprawie umowy PGNiG SA z ERU TRADING 5572
67. w sprawie Zalewu Rzeszowskiego 5777
68. w sprawie problemów komunikacyjnych na terenie powiatów: brodnickiego i grudziądzkiego z uwzględnieniem linii kolejowej relacji Działdowo - Brodnica 5784
69. w sprawie zmian w prawie w celu usprawnienia walki z tzw. dopalaczami 5813
70. w sprawie wysokości środków finansowych przekazanych na rzecz organizacji zrzeszających pracobiorców i pracodawców wliczonych przez osoby prawne i fizyczne w koszty uzyskania przychodu 5934
71. w sprawie kontroli jakości usług świadczonych na turnusach rehabilitacyjnych dofinansowanych z PFRON-u 5948
72. w sprawie prowadzenia gospodarki rybackiej na prywatnych gruntach zalanych przez akweny wodne 6004
73. w sprawie sytuacji osób ze środowiska wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii 6045
74. w sprawie usytuowania obiektów budowlanych przy drogach 6085
75. w sprawie ubioru wyjściowego żołnierzy zawodowych - kobiet w stopniu marynarza 6245
76. w sprawie przywrócenia obowiązkowego poboru do armii w Niemczech 6450
77. w sprawie gromadzenia żywności na wypadek poważnego kryzysu 6451
78. w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 6456
79. w sprawie pisma Ministra Środowiska z dnia 30 czerwca 2016 r. zawierającego nowe wytyczne w zakresie właściwości leczniczych klimatu 6457
80. w sprawie podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidy wojennego 6458
81. w sprawie promocji technologii OZE przez Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk KEZO w Jabłonnie pod Warszawą 6459
82. w sprawie postępowania wobec pedofilów recydywistów 6460
83. w sprawie kształcenia policealnego asystentek stomatologicznych 6462
84. w sprawie reaktywacji połączenia kolejowego linii nr 208 na trasie Działdowo - Grudziądz 6619
85. w sprawie planowanej budowy kurników w miejscowości Gralewo-Stacja 6701
86. w sprawie publikacji dostępnych w szkołach dla mniejszości narodowych, na przykładzie biblioteki w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 6702
87. w sprawie naboru na studium oficerskie w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej 6749
88. w sprawie wadliwego działania tzw. klauzuli o obejściu prawa podatkowego 6964
89. w sprawie udzielania pomocy finansowej w zakresie zakupu biletów lub innej formy pokrycia kosztów dojazdu dla dzieci do szkoły znajdującej się poza obrębem danej gminy 6967
90. w sprawie celowości obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług 7387
91. w sprawie postępowania prowadzonego przez CBA dotyczącego podejrzenia o działania korupcyjne koncernu GSK 7388
92. w sprawie Ramowego Planu Nauczania 7389
93. w sprawie bezzałogowych statków powietrznych 7409
94. w sprawie wszczynania postępowania z urzędu przez sądy opiekuńcze 7501
95. w sprawie Krajowej Administracji Skarbowej 7550
96. w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 281 na odcinku Grabowno Wielkie - Gniezno 7680
97. w sprawie wątpliwości dotyczących postępowań o ustalenie miejsca pobytu dziecka po rozstaniu rodziców 7909
98. w sprawie poprawy komunikacji połączeń kolejowych na linii Toruń - Włocławek - Kutno 7984
99. w sprawie trudności komunikacyjnych na polsko-ukraińskim pograniczu 8140
100. w sprawie polityki finansowej państwa w kontekście innowacyjności na przykładzie leku na raka 8196
101. w sprawie przetargu na zakup szczepionek przeciw pneumokokom 8279
102. w sprawie rzek istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 8353
103. w sprawie rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców drogą internetową 8356
104. w sprawie pracy w bankach osób skazanych za oszustwo 8357
105. w sprawie witryn internetowych szpitali 8358
106. w sprawie dostępu do systemów informacji prawnej dla sędziów 8359
107. w sprawie przeciążenia pracą w sądach 8361
108. w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec studentów 8362
109. w sprawie zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 8407
110. w sprawie zespołu stresu pourazowego (PTSD) 8580
111. w sprawie budowy węzła autostradowego w Dźwierznie 8581
112. w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 8646
113. w sprawie wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii 8647
114. w sprawie informatyzacji w służbie zdrowia (projekt P1) 8679
115. w sprawie postępowania na dostawę Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) - kryptonim "Rosomak BMS" 8692
116. w sprawie handlu podrabianymi nawozami sztucznymi 8722
117. w sprawie administracji podatkowej 8961
118. w sprawie pomocy publicznej dla stoczni 8962
119. w sprawie wprowadzenia nowej kwoty wolnej od podatku 8964
120. w sprawie problemów z odbiorem programów telewizji publicznej 8965
121. w sprawie biernego prawa wyborczego żołnierzy 8966
122. w sprawie zadłużania Skarbu Państwa 8967
123. w sprawie nielegalnego obrotu lekami 8968
124. w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski 8969
125. w sprawie biernego prawa wyborczego żołnierzy 8970
126. w sprawie zamkniętych polsko-słowackich szlaków turystycznych 8971
127. w sprawie braku odpowiedzialności za stan wojenny 8973
128. w sprawie braku odpowiedzialności za grudzień 1970 r. 8996
129. w sprawie linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Gniezno 9016
130. w sprawie zaleceń Najwyższej Izby Kontroli względem funkcjonowania systemu informacji oświatowej 9096
131. w sprawie działalności Pay Trade International 9097
132. w sprawie floty pojazdów elektrycznych dla instytucji samorządu terytorialnego 9147
133. w sprawie zjawiska określanego przez środowiska polonijne jako "pułapka paszportowa" 9204
134. w sprawie nowego Jedwabnego Szlaku 9234
135. w sprawie połączenia kolejowego linii nr 208 9284
136. w sprawie awarii infrastruktury kolejowej w okresie zimowym 9600
137. w sprawie misji gospodarczych pod przewodnictwem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju 9601
138. w sprawie informatyzacji polskich placówek oświatowych w kontekście reformy systemu edukacji 9602
139. w sprawie pomocy dla polskich rodziców w Wielkiej Brytanii 9615
140. w sprawie odpraw rolkarzy na przejściach granicznych z Ukrainą 9697
141. w sprawie problemów z prawem do zakwaterowania żołnierzy służby kontraktowej 9710
142. w sprawie fałszowania historii o niemieckich obozach zagłady 9714
143. w sprawie fałszowania historii o niemieckich obozach zagłady 9715
144. w sprawie fałszowania historii o niemieckich obozach zagłady 9716
145. w sprawie podejrzenia o stosowanie nielegalnych praktyk przez przedsiębiorstwo Polskie Książki Telefoniczne 9747
146. w sprawie posiadanych uprawnień przez kierownictwo Obrony Cywilnej Kraju i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 9748
147. w sprawie likwidacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT 9922
148. w sprawie uregulowań prawnych dotyczących detektorystów 10017
149. w sprawie łamania prawa przez ANR 10110
150. w sprawie nałożenia koncesji na sprzedaż paliw alkilowanych ASPEN 2 i ASPEN 4 10142
151. w sprawie koncepcji rozwoju jednostek miejskich w opracowaniach ministerialnych 10298
152. w sprawie uznawania spółki Autostrada Wielkopolska II SA z siedzibą w Poznaniu za stronę w postępowaniu administracyjnym i traktowania jej jako organu uzgadniającego projekty decyzji o warunkach zabudowy 10403
153. w sprawie złego stanu linii energetycznych 10595
154. w sprawie projektu podstawy programowej dla szkoły podstawowej w zakresie nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie 10604
155. w sprawie trudnej sytuacji hodowców ryb 10625
156. w sprawie aplikacji CK IRZ oraz terminu zgłaszania przemieszczeń świń 10626
157. w sprawie wapnowania gleb rolniczych 10629
158. w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku Toruń - Brodnica 10775
159. w sprawie uregulowań prawnych związanych z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 10941
160. w sprawie stosowania glifosatu 10946
161. w sprawie wpływu pestycydów na populację pszczół w Polsce 10948
162. w sprawie zmiany powierzchni zasiewów oraz pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce i Kanadzie 10949
163. w sprawie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Polsce 10952
164. w sprawie emerytur sędziowskich 10961
165. w sprawie możliwości identyfikacji sprawców przestępstw dokonywanych za pośrednictwem Internetu 10980
166. w sprawie nieuczciwego postępowania pracodawców wobec pracowników pracujących na podstawie umowy zlecenia 11018
167. w sprawie zwiększenia wydatków na obronność 11019
168. w sprawie dopuszczalnych norm poziomu jodu w powietrzu 11023
169. w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 209 na odcinku Kowalewo - Brodnica 11037
170. w sprawie sprawności fizycznej żołnierzy 11186
171. w sprawie problemu bezdomności 11187
172. w sprawie testu MULTISELECT w procesie rekrutacyjnym do Policji 11232
173. w sprawie wprowadzenia systemu BIM jako warunku projektowego w budowach finansowanych ze środków publicznych 11233
174. w sprawie importu miodu z Ukrainy 11340
175. w sprawie projektu zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 11424
176. w sprawie zmiany czasu 11487
177. w sprawie motocykli trójkołowych 11492
178. w sprawie cen jednostkowych usług pocztowych dla jednostek samorządu terytorialnego 11569
179. w sprawie porodów siłami natury 11616
180. w sprawie badań epidemiologicznych dotyczących osób ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera 11662
181. w sprawie podawania noworodkom witaminy K domięśniowo 11663
182. w sprawie wykorzystywania luk prawnych w systemie opieki społecznej przez imigrantów 11667
183. w sprawie postępowania medycznego przy czynnościach profilaktycznych wykonywanych noworodkom 11668
184. w sprawie wiz dla obcokrajowców, zwłaszcza obywateli państw Bliskiego Wschodu 11794
185. w sprawie naliczania opłat za transfer danych w roamingu przez operatorów telefonii GSM 11848
186. w sprawie powtórnego wyrabiania prawa jazdy 11928
187. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla fundacji, izb rolniczych, związków zawodowych rolników i jednostek pozostałych 11960
188. w sprawie dotacji z Funduszu Postępu Biologicznego 11962
189. w sprawie ogłoszenia przez Radę Obwodową Wołynia bieżącego roku, rokiem UPA na Wołyniu 12008
190. w sprawie niezidentyfikowanych środków pieniężnych na kontach ZUS 12009
191. w sprawie problemów z arkuszami organizacji szkoły 12010
192. w sprawie liczby wydawanych wiz i tendencji z nimi związanych 12051
193. w sprawie budowy sieci "superchargerów" do pojazdów EV 12076
194. w sprawie modernizacji skrzyżowań na DK nr 10 12218
195. w sprawie środków otrzymanych przez Polskę z budżetu Unii Europejskiej 12244
196. w sprawie nowej listy leków refundowanych 12253
197. w sprawie nowego sposobu prowadzenia rachunków składkowych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 12260
198. w sprawie podmiotów prowadzących uprawy GMO w Polsce 12261
199. w sprawie zwalczania praktyk optymalizacji podatkowej polegającej na prowadzeniu firmy w reżimie podatkowym innego kraju 12262
200. w sprawie interpretacji i zastosowania przepisów w zakresie wydatkowania funduszu socjalnego w szkole 12333
201. w sprawie obowiązkowych szczepień 12396
202. w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na skutek audytu rządów PO-PSL 12473
203. w sprawie przyszłości firmy Ammono SA 12538
204. w sprawie sytuacji pracowników firmy Praktiker 12539
205. w sprawie limitów przy rekrutacji na roczne szkolenie oficerskie 12568
206. w sprawie polskich szkół na terenie Republiki Białoruś 12866
207. w sprawie testów karabinka MSBS 12895
208. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Edukacji Narodowej 12976
209. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Cyfryzacji 12977
210. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12978
211. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Sprawiedliwości 12979
212. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Spraw Zagranicznych 12990
213. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Energii 12991
214. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Środowiska 12992
215. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Zdrowia 12993
216. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Obrony Narodowej 12994
217. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12995
218. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 12996
219. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 12997
220. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Sportu i Turystyki 12998
221. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 13001
222. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Rozwoju 13002
223. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Finansów 13003
224. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13004
225. w sprawie ataków cybernetycznych na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13005
226. w sprawie rozszerzenia granic obrony koniecznej 13074
227. w sprawie wzrostu wydatków samorządów związanych z reformą szkolnictwa 13150
228. w sprawie szkalowania Polski na Uniwersytecie Comillas w Hiszpanii 13151
229. w sprawie spółki Exalo Drilling SA 13152
230. w sprawie podjętych działań dotyczących patologii w Policji 13290
231. w sprawie przywrócenia dawnego położenia biało-czerwonej szachownicy lotniczej 13462
232. w sprawie dyżurów domowych żołnierzy 13579
233. w sprawie zasad rozliczania ulgi prorodzinnej 13581
234. w sprawie hodowli pszczół w miastach 13652
235. w sprawie zniesienia podatku akcyzowego na olej opałowy używany w gospodarstwach domowych 13693
236. w sprawie około 20 000 dzieci pochodzenia polskiego odebranych przez Jugendamt rodzinom wbrew ich woli 13736
237. w sprawie możliwości finansowania z otrzymanej dotacji kosztów transportu dzieci do prowadzonej przez stowarzyszenie niepublicznej placówki oświatowej 13780
238. w sprawie struktury zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej przed i po reformie 13839
239. w sprawie darowizny od firmy Pfizer dla Narodowego Instytutu Leków 14317
240. w sprawie dopłat bezpośrednich wypłacanych w ramach PROW 2014-2020 14319
241. w sprawie współfinansowania budowy dróg przez PGL Lasy Państwowe 14321
242. w sprawie dalszego fałszowania historii o niemieckich obozach śmierci 14501
243. w sprawie wycofania planów budowy drogi ekspresowej S10 14541
244. w sprawie obowiązku wykupienia polisy OC, w przypadku czasowej rejestracji samochodu 14543
245. w sprawie motocykli elektrycznych 14630
246. w sprawie nepotyzmu w zatrudnieniu 14646
247. w sprawie terminowości wypłacania płatności bezpośrednich dla rolników przez ARiMR 14647
248. w sprawie przetargów na zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 14657
249. w sprawie wysokości zasiłku chorobowego rolników 14701
250. w sprawie strategii zastąpienia samochodów spalinowych, samochodami z napędem elektrycznym 14703
251. w sprawie wystawiania tak zwanych "słupów" do przetargów na ziemię rolną 14757
252. w sprawie koncesji na ukraiński eksport 14854
253. w sprawie udostępniania rolkarzom inwestycji drogowych przed ich oficjalnym otwarciem 14876
254. w sprawie jaj skażonych fipronilem 14926
255. w sprawie białkowego bezpieczeństwa w Polsce 15016
256. w sprawie reklamy szkalującej Powstanie Warszawskie 15017
257. w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego programu bioasekuracji 15018
258. w sprawie uczestnictwa żołnierzy Wojska Polskiego w defiladzie z okazji Święta Niepodległości Ukrainy 15025
259. w sprawie zdominowania sektora handlowego w Polsce przez zagraniczne sieci supermarketów i dyskontów 15038
260. w sprawie dopłat do przechowalnictwa masła 15102
261. w sprawie wieku emerytalnego rolników oraz osób ubezpieczonych w KRUS 15103
262. w sprawie drobiu skażonego fipronilem sprowadzonego na terytorium Polski i wprowadzonego do sprzedaży 15134
263. w sprawie dywidendy spółek Skarbu Państwa 15152
264. w sprawie uboju rytualnego i zakazu hodowli zwierząt futerkowych 15154
265. w sprawie wzrostu cen lekarstw dla pacjentów znajdujących się w stanie po przeszczepie narządu unaczynionego i lekarstw właściwych w profilaktyce po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją 15156
266. w sprawie interwencji Krajowej Administracji Skarbowej na Festiwalu Smaku w Grucznie 15186
267. w sprawie świadczeń emerytalnych dla rolników 15187
268. w sprawie niepokojących działań fundacji Otwarty Dialog 15356
269. w sprawie zwiększenia możliwości wyrażania poparcia pod wnioskami obywatelskimi 15380
270. w sprawie cyfryzacji referendum 15381
271. w sprawie ograniczenia kompetencji samorządów 15402
272. w sprawie programów "Szklanka mleka" oraz "Owoce i warzywa w szkole" 15403
273. w sprawie podwyższenia kar za przestępstwa 15409
274. w sprawie polityki kadrowej w Siłach Zbrojnych RP 15496
275. w sprawie problemów z odbiorem dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich 15689
276. w sprawie prac archeologicznych na terenie byłego obozu NKWD w Żabnie 15694
277. w sprawie brakujących środków na wypłatę rent i emerytur 15872
278. w sprawie rozwoju górnictwa węglowego w Polsce 15937
279. w sprawie liczby samochodów osobowych na wsi i w mieście 15951
280. w sprawie przyjęcia przez Polskę "Deklaracji ONZ w sprawie praw chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich" 15952
281. w sprawie fałszywych sklepów internetowych 15953
282. w sprawie kursu językowego dla urzędników z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15954
283. w sprawie wynagrodzeń dla aplikantów adwokackich 15955
284. w sprawie przetargu na okręty podwodne 15958
285. w sprawie zgnilca amerykańskiego i innych chorób pszczół 15964
286. w sprawie ćwiczenia Zapad-2017 15969
287. w sprawie zmian w sądownictwie 15970
288. w sprawie planów i skutków zaprzestania importu gazu z Rosji 15972
289. w sprawie zagrożenia terrorystycznego w Polsce 15973
290. w sprawie zwiększenia eksportu węgla w związku z wygaszaniem kopalni w Niemczech 15975
291. w sprawie przekroczenia dopuszczalnych norm substancji toksycznych w rybach 15982
292. w sprawie możliwości dokonania remontu istniejącego boiska szkolnego ze środków dotacji wypłacanej z budżetu samorządu terytorialnego przez stowarzyszenie prowadzące niepubliczną placówkę oświatową 16192
293. w sprawie wideorejestratorów 16251
294. w sprawie problemów z honorowaniem przez ZUS dokumentacji kadrowo-płacowej 16338
295. w sprawie nawałnicy w gminie Krzykosy 16339
296. w sprawie dotacji dla Fundacji Bank Mleka Kobiecego 16342
297. w sprawie uchwał antysmogowych 16343
298. w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Tywola 16422
299. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 15 w miejscowości Wielki Głęboczek oraz Jajkowo (gm. Brzozie) 16423
300. w sprawie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 16432
301. w sprawie opodatkowania zagranicznych przedsiębiorców 16447
302. w sprawie Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy w Brodnicy 16476
303. w sprawie populacji łosia w Polsce 16477
304. w sprawie braku odpowiedzi organów administracji publicznej na petycje kierowane przez obywateli 16478
305. w sprawie oznakowania postoju taksówek 16484
306. w sprawie biegłych sądowych w Polsce 16495
307. w sprawie kierunku kształcenia: technik rolnik, na przykładzie Zespołu Szkół w Lubawie 16605
308. w sprawie funkcjonowania szkół rolniczych 16606
309. w sprawie wspierania rozwoju sportu i propagowania aktywności ruchowej 16617
310. w sprawie numerów "SMS Premium" związanych z akcjami charytatywnymi 16619
311. w sprawie prowizji od opłat rachunków 16620
312. w sprawie rehabilitacji rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS 16646
313. w sprawie rent rolniczych KRUS z tytułu niezdolności do pracy 16647
314. w sprawie rozporządzenia dotyczącego działania Programu Młody Rolnik z PROW oraz dostępu do ziemi rolnej Skarbu Państwa 16648
315. w sprawie zagospodarowania budynków po zamkniętych szkołach 16649
316. w sprawie stosowania pasz GMO po 2019 r. 16652
317. w sprawie obszarów Natura 2000 16653
318. w sprawie śmigłowców dla Marynarki Wojennej 16709
319. w sprawie ustawy Prawo wodne 16712
320. w sprawie gospodarstw zajmujących się chowem bydła mlecznego 16732
321. w sprawie jakości polskich wędlin 16733
322. w sprawie odpowiedzialności za stan techniczny i zawartość butli gazowej 16736
323. w sprawie warszawskiego toru testowego Żerań przy Fabryce Samochodów Osobowych 16781
324. w sprawie koncepcji "jeden powiat, jedna strzelnica" 16803
325. w sprawie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy 16804
326. w sprawie uprawnień kierowców do kierowania pojazdami 16805
327. w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w autach VW 16806
328. w sprawie oddziałów kardiologii, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej 16832
329. w sprawie rosnącej liczby zgonów w Polsce 16834
330. w sprawie terminali płatniczych dla Inspekcji Transportu Drogowego 17026
331. w sprawie użytkowania samochodu ciężarowego 17027
332. w sprawie uprawnień kierowców do kierowania motocyklami 17091
333. w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska polskich ministerstw w przedmiocie autoryzacji wykonywania zawodu psychologa w Norwegii, dla polskich psychologów oraz norweskich absolwentów i studentów studiujących psychologię w Polsce 17211
334. w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 17486
335. w sprawie kwoty renty socjalnej 17905
336. w sprawie zakłamań historycznych 17927
337. w sprawie korytarzy życia na autostradach i drogach ekspresowych 17928
338. w sprawie pomników przyrody 17929
339. w sprawie kryteriów zamykania kierunków studiów 17930
340. w sprawie oddziałów intensywnej terapii 17931
341. w sprawie odczynów poszczepiennych 17932
342. w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego 18039
343. w sprawie dokonywania, uzupełniania oraz aktualizacji zgłoszeń SENT na stronie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 18120
344. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką 18200
345. w sprawie transportu zbiorowego dla mieszkańców Kociewia i Powiśla 18220
346. w sprawie czasu oczekiwania na opinię podatkową oraz niejasności w interpretacji prawnej 18377
347. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 18743
348. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 18749
349. w sprawie projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. 19021
350. w sprawie połączenia kolejowego 19022
351. w sprawie naborów do studium oficerskiego oraz kursu podoficerskiego 19071
352. w sprawie systemu sygnalizacji świetlnej 19199
353. w sprawie oddziaływań nadajników telefonii komórkowej na zdrowie 19226
354. w sprawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu karnego regulujących kwestie odszkodowania lub zadośćuczynienia 19629
355. w sprawie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych 19655
356. w sprawie opłat za przejazdy autostradami 19659
357. w sprawie przebudowy dróg oraz problemów zjazdów do posesji 19676
358. w sprawie respektowania wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów zakwaterowania zbiorowego 19678
359. w sprawie opłat w systemie viaTOLL 19714
360. w sprawie policyjnych mierników prędkości ISKRA-1 20157
361. w sprawie planowanej likwidacji Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy - Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy 20238
362. w sprawie obwieszczenia prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącego taryf świadczeń gwarantowanych 20243
363. w sprawie dostępu do danych Polskiej Grupy Zbrojeniowej 20306
364. w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce 20630
365. w sprawie monitorowania czynności dokonywanych przez Policję 20836
366. w sprawie jakości powietrza, a także poziomów informowania i alarmowania dla pyłów zawieszonych PM2,5, PM10, benzo(a)pirenu i NOx w Polsce 21117
367. w sprawie wspierania środowisk polonijnych w krzewieniu kultury i historii Polski poza granicami kraju 21136
368. w sprawie zakupu mundurów galowych przez żołnierzy WP 21229
369. w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 21237
370. w sprawie refundacji leku Xtandi 40 mg 21242
371. w sprawie przyszłości firmy Ammono SA 21530
372. w sprawie stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 21754
373. w sprawie nowelizacji Prawa przewozowego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 21890
374. w sprawie produktów mlecznych skażonych salmonellą 21919
375. w sprawie zasiłku pogrzebowego 22101
376. w sprawie zaopatrzenia ludności wiejskiej w leki wziewne 22271
377. w sprawie wznowienia kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny 22272
378. w sprawie działalności Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 22447
379. w sprawie opłaty zapasowej 22473
380. w sprawie waloryzacji emerytur 22636
381. w sprawie uposażeń policjantów i funkcjonariuszy podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji 22638
382. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne 22639
383. w sprawie martwych zapisów ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami w aspekcie poszukiwań zabytków z użyciem przyrządów elektronicznych, zwłaszcza wykrywaczy metali 22759
384. w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy 22823
385. w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy 22824
386. w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy 22825
387. w sprawie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej 22937
388. w sprawie pocisków przeciwlotniczych 23250
389. w sprawie miejsc pracy w branży futrzarskiej 23251
390. w sprawie negatywnych skutków dla środowiska ewentualnej likwidacji przemysłu futrzarskiego w Polsce 23252
391. w sprawie różnego interpretowania przepisów w Siłach Zbrojnych RP 23253
392. w sprawie procedury nostryfikacji dyplomu na kierunku lekarskim 23258
393. w sprawie problemów żołnierzy szeregowych 23267
394. w sprawie dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 23269
395. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie 23317
396. w sprawie przydzielania dotacji i grantów dla organizacji pozarządowych w Polsce 23396
397. w sprawie usunięcia urządzeń odstraszających ptaki, o których mowa w ustawie o ochronie zwierząt 23398
398. w sprawie ustawy zakładającej likwidację przemysłu futrzarskiego 23399
399. w sprawie zatrudniania opiekunów medycznych 23547
400. w sprawie leku Venetoclax na białaczkę limfocytową 23834
401. w sprawie problemów z zakwaterowaniem żołnierzy zawodowych 23837
402. w sprawie zniesienia ciszy nocnej dla rolników 23993
403. w sprawie ubezpieczeń upraw od suszy 23994
404. w sprawie systemów zabezpieczających budynki przed ptakami 23995
405. w sprawie ograniczenia przez koncern Orlen swobody wybierania dostawców dla prywatnych stacji 24014
406. w sprawie zawodu pielęgniarki i położnej 24016
407. w sprawie przewlekłości procedury nawiązywania porozumienia o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Fundacją "Nikt Nie Zostaje" 24403
408. w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 371 24786
409. w sprawie funkcjonowania Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 24901
410. w sprawie przedłużania umów dzierżawy dla gospodarstw wielkoobszarowych 24904
411. w sprawie świadczeń finansowych dla ciężko chorego 25312
412. w sprawie rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP 25356
413. w sprawie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących czasu służby żołnierzy 25956
414. w sprawie problemów mogących wystąpić po wyborze innej formy kształcenia dzieci 26204
415. w sprawie wykroczeń drogowych 26884
416. w sprawie ASF na terenie woj. podkarpackiego 27567
417. w sprawie zmiany miejsca urodzenia w dowodzie osobistym 27585
418. w sprawie leku Spinraza 27997
419. w sprawie dofinansowania organizacji pozarządowych z budżetu państwa 28004

Wyszukiwarka