Interpelacje

Lista złożonych przeze mnie interpelacji:
 
1. w sprawie sytuacji w środowisku medycznym spowodowanej decyzją Ministra Zdrowia gwarantującą wzrost wynagrodzenia tylko jednej grupy zawodowej - pielęgniarek i położnych 290
2. w sprawie ekspertów pracujących dla Ministra Zdrowia 320
3. w sprawie zasadności funkcjonowania prokuratury wojskowej 406
4. w sprawie osób posiadających gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się w granicach administracyjnych miasta do 5 tys. mieszkańców - w związku z podatkiem dochodowym 408
5. w sprawie II stopnia wodnego wraz z elektrownią wodną na Wiśle oraz w kwestii stepowienia Kujaw 431
6. w sprawie Zakładu Radioterapii we Włocławku 474
7. w sprawie drogi ekspresowej S10 568
8. w sprawie Krajowego Programu Kolejowego 569
9. w sprawie rozbudowy węzła autostradowego w Czerniewicach 602
10. w sprawie sytuacji finansowej PGL Lasy Państwowe 657
11. w sprawie repatriantów 684
12. w sprawie miejsca stałej dyslokacji Jednostki Wojskowej nr 3741 733
13. w sprawie alienacji rodzicielskiej w kontekście Konwencji o Prawach Dziecka 805
14. w sprawie podpisania przez Polskę konwencji AGN 889
15. w sprawie rezerw polskiego złota 913
16. w sprawie gospodarności wydatkowania finansów publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jakości lecznictwa onkologicznego w kontekście koncepcji powstania śląskiego instytutu onkologii w Gliwicach 1104
17. w sprawie nałożonych na mieszkańców konsekwencji finansowych związanych z wymianą dokumentów, spowodowaną nadaniem nazw ulic 1290
18. w sprawie sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 1642
19. w sprawie upadłości Zakładu Przemysłu Rolnego w Linowie i braku uregulowania zobowiązań wobec rolników 1778
20. w sprawie Wojskowego Telefonu Zaufania oraz Wojskowej Internetowej Skrzynki Zaufania 1942
21. w sprawie wydzierżawienia domen przez NASK 2192
22. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej 2193
23. w sprawie sytuacji właścicieli lasów ochronnych i terenów prawnie chronionych w dużych miastach 2261
24. w sprawie funkcjonowania Polskiego Czerwonego Krzyża 2352
25. w sprawie planu rozwoju portów lotniczych 2521
26. w sprawie sortów mundurowych 2522
27. w sprawie zmian w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 2608
28. w sprawie problemów komunikacyjnych spowodowanych likwidacją połączeń dalekobieżnych relacji Warszawa - Szczecinek - Kołobrzeg, z uwzględnieniem powiatów: brodnickiego i grudziądzkiego 2668
29. w sprawie "mleka przerzutowego" 3256
30. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 3257
31. w sprawie ujawnienia części negocjowanej umowy o wolnym handlu między UE, a USA (TTIP) 3295
32. w sprawie przyjęcia przez Polskę nowego prawa kosmicznego 3297
33. w sprawie planów powołania Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego 3334
34. w sprawie tajnych umów dotyczących utrzymania płatnych autostrad 3352
35. w sprawie odebrania studentom, uczniom, doktorantom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym (z dniem 1 stycznia 2017 r.) ulg na przejazdy dalekobieżne PKS, pociągi EIC oraz Pendolino 3399
36. w sprawie uprawnień chorobowych żołnierzy kontraktowych 3414
37. w sprawie prawa budowlanego dotyczącego domków holenderskich 3659
38. w sprawie dyskryminacji żołnierzy szeregowych przy naborze do szkół oficerskich 3892
39. w sprawie zagrożenia chemicznego przy polskim wybrzeżu 4014
40. w sprawie spółek Skarbu Państwa 4110
41. w sprawie wsparcia dla gminy i miasta Proszowice w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do odpowiedniej jakości wody pitnej, w kontekście Światowych Dni Młodzieży 4199
42. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas "Przystanku Woodstock" w Kostrzynie nad Odrą 4302
43. w sprawie zaniedbań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 4303
44. w sprawie prowizji nałożonej na spółki z grupy PGZ SA 4402
45. w sprawie stosowania procedur przetargowych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa 4403
46. w sprawie Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie 4573
47. w sprawie zwolnień w spółce Exalo Drilling SA oraz sytuacji w przemyśle naftowym i wydobywczym 4592
48. w sprawie nieuregulowanego statusu rolkarzy i braku infrastruktury rolkarskiej w Polsce 4704
49. w sprawie "Porozumienia w sprawie handlu usługami" (TiSA) dotyczącego liberalizacji handlu usługami, która obejmuje członków Światowej Organizacji Handlu, w tym Unii Europejskiej 4725
50. w sprawie stabilności dostaw energii elektrycznej do instytucji publicznych, zakładów przemysłowych i gospodarstw domowych przy zwiększonym na nią popycie 4726
51. w sprawie negocjacji i konsekwencji przyjęcia "Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą" CETA 4727
52. w sprawie stanu i form zatrudnienia oraz wynagrodzeń w specjalnych strefach ekonomicznych 4865
53. w sprawie rozszerzenia możliwości użytkowania systemu viaTOLL na autostradach 4899
54. w sprawie rozszerzenia systemu opłat i monitoringu ruchu viaTOLL 4900
55. w sprawie rozszerzenia systemu opłat i monitoringu ruchu viaTOLL 4901
56. w sprawie planowanego przyjęcia przez Polskę imigrantów w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej 4906
57. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej 4955
58. w sprawie zwiększenia świadomości rodziców wyjeżdżających z Polski razem z dziećmi 5108
59. w sprawie uprawnień kombatanckich dla żołnierzy Armii Krajowej mieszkających w Kanadzie 5278
60. w sprawie przyszłości funkcjonowania organizacyjnego i pracy wydobywczej KWK "Sośnica" - samodzielnej kopalni węgla kamiennego wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 5302
61. w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską 5445
62. w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską 5446
63. w sprawie planów poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 405, 406 i 407 znajdujących się na Lubelszczyźnie 5529
64. w sprawie ustanowienia obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 5530
65. w sprawie sytuacji pracowników mediów państwowych 5535
66. w sprawie umowy PGNiG SA z ERU TRADING 5572
67. w sprawie Zalewu Rzeszowskiego 5777
68. w sprawie problemów komunikacyjnych na terenie powiatów: brodnickiego i grudziądzkiego z uwzględnieniem linii kolejowej relacji Działdowo - Brodnica 5784
69. w sprawie zmian w prawie w celu usprawnienia walki z tzw. dopalaczami 5813
70. w sprawie wysokości środków finansowych przekazanych na rzecz organizacji zrzeszających pracobiorców i pracodawców wliczonych przez osoby prawne i fizyczne w koszty uzyskania przychodu 5934
71. w sprawie kontroli jakości usług świadczonych na turnusach rehabilitacyjnych dofinansowanych z PFRON-u 5948
72. w sprawie prowadzenia gospodarki rybackiej na prywatnych gruntach zalanych przez akweny wodne 6004
73. w sprawie sytuacji osób ze środowiska wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii 6045
74. w sprawie usytuowania obiektów budowlanych przy drogach 6085
75. w sprawie ubioru wyjściowego żołnierzy zawodowych - kobiet w stopniu marynarza 6245
76. w sprawie przywrócenia obowiązkowego poboru do armii w Niemczech 6450
77. w sprawie gromadzenia żywności na wypadek poważnego kryzysu 6451
78. w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 6456
79. w sprawie pisma Ministra Środowiska z dnia 30 czerwca 2016 r. zawierającego nowe wytyczne w zakresie właściwości leczniczych klimatu 6457
80. w sprawie podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidy wojennego 6458
81. w sprawie promocji technologii OZE przez Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk KEZO w Jabłonnie pod Warszawą 6459
82. w sprawie postępowania wobec pedofilów recydywistów 6460
83. w sprawie kształcenia policealnego asystentek stomatologicznych 6462
84. w sprawie reaktywacji połączenia kolejowego linii nr 208 na trasie Działdowo - Grudziądz 6619
85. w sprawie planowanej budowy kurników w miejscowości Gralewo-Stacja 6701
86. w sprawie publikacji dostępnych w szkołach dla mniejszości narodowych, na przykładzie biblioteki w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 6702
87. w sprawie naboru na studium oficerskie w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej 6749
88. w sprawie wadliwego działania tzw. klauzuli o obejściu prawa podatkowego 6964
89. w sprawie udzielania pomocy finansowej w zakresie zakupu biletów lub innej formy pokrycia kosztów dojazdu dla dzieci do szkoły znajdującej się poza obrębem danej gminy 6967
90. w sprawie celowości obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług 7387
91. w sprawie postępowania prowadzonego przez CBA dotyczącego podejrzenia o działania korupcyjne koncernu GSK 7388
92. w sprawie Ramowego Planu Nauczania 7389
93. w sprawie bezzałogowych statków powietrznych 7409
94. w sprawie wszczynania postępowania z urzędu przez sądy opiekuńcze 7501
95. w sprawie Krajowej Administracji Skarbowej 7550
96. w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 281 na odcinku Grabowno Wielkie - Gniezno 7680
97. w sprawie wątpliwości dotyczących postępowań o ustalenie miejsca pobytu dziecka po rozstaniu rodziców 7909
98. w sprawie poprawy komunikacji połączeń kolejowych na linii Toruń - Włocławek - Kutno 7984
99. w sprawie trudności komunikacyjnych na polsko-ukraińskim pograniczu 8140
100. w sprawie polityki finansowej państwa w kontekście innowacyjności na przykładzie leku na raka 8196
101. w sprawie przetargu na zakup szczepionek przeciw pneumokokom 8279
102. w sprawie rzek istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 8353
103. w sprawie rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców drogą internetową 8356
104. w sprawie pracy w bankach osób skazanych za oszustwo 8357
105. w sprawie witryn internetowych szpitali 8358
106. w sprawie dostępu do systemów informacji prawnej dla sędziów 8359
107. w sprawie przeciążenia pracą w sądach 8361
108. w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec studentów 8362
109. w sprawie zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 8407
110. w sprawie zespołu stresu pourazowego (PTSD) 8580
111. w sprawie budowy węzła autostradowego w Dźwierznie 8581
112. w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 8646
113. w sprawie wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii 8647
114. w sprawie informatyzacji w służbie zdrowia (projekt P1) 8679
115. w sprawie postępowania na dostawę Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) - kryptonim "Rosomak BMS" 8692
116. w sprawie handlu podrabianymi nawozami sztucznymi 8722
117. w sprawie administracji podatkowej 8961
118. w sprawie pomocy publicznej dla stoczni 8962
119. w sprawie wprowadzenia nowej kwoty wolnej od podatku 8964
120. w sprawie problemów z odbiorem programów telewizji publicznej 8965
121. w sprawie biernego prawa wyborczego żołnierzy 8966
122. w sprawie zadłużania Skarbu Państwa 8967
123. w sprawie nielegalnego obrotu lekami 8968
124. w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski 8969
125. w sprawie biernego prawa wyborczego żołnierzy 8970
126. w sprawie zamkniętych polsko-słowackich szlaków turystycznych 8971
127. w sprawie braku odpowiedzialności za stan wojenny 8973
128. w sprawie braku odpowiedzialności za grudzień 1970 r. 8996
129. w sprawie linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Gniezno 9016
130. w sprawie zaleceń Najwyższej Izby Kontroli względem funkcjonowania systemu informacji oświatowej 9096
131. w sprawie działalności Pay Trade International 9097
132. w sprawie floty pojazdów elektrycznych dla instytucji samorządu terytorialnego 9147
133. w sprawie zjawiska określanego przez środowiska polonijne jako "pułapka paszportowa" 9204
134. w sprawie nowego Jedwabnego Szlaku 9234
135. w sprawie połączenia kolejowego linii nr 208 9284
136. w sprawie awarii infrastruktury kolejowej w okresie zimowym 9600
137. w sprawie misji gospodarczych pod przewodnictwem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju 9601
138. w sprawie informatyzacji polskich placówek oświatowych w kontekście reformy systemu edukacji 9602
139. w sprawie pomocy dla polskich rodziców w Wielkiej Brytanii 9615

Wyszukiwarka